Juuka-seura

Toimintasuunnitelma 2021

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Juuka-seura ry. ja Vaarojen Sanomat

Juuka-seura ry

Juuka-seuran kotiseututyön tavoitteita ovat:

 • elinympäristön parantaminen sekä ihmisten kiintymyksen lisääminen omaan kotiseutuunsa,
 • kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,
 • alueellisen ja paikallisen omaleimaisuuden korostaminen ja kehittäminen,
 • paikalliskulttuurin vaaliminen, edistäminen ja esille tuominen,
 • juukalaisten ja täältä muuttaneiden ihmisten kotiseutuhengen vaaliminen ja ylläpitäminen.
 • Juuan kunnan olemassaolo antaa pohjan Juuka-seuran identiteetille ja nykymuotoiselle olemassaololle

Yhteistyö ja myönteisyys auttavat kotiseututyötä ja juukalaisuuteen perustuvaa toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi korostuu paikallislehti Vaarojen Sanomien ja Juuka-seuran yhteinen toimitus- ja toimintalinja.

Juuka-seuran strategia

Visio 2025:

Vireää kotiseutulehteä julkaiseva aktiivinen kotiseutuyhdistys, joka vaikuttaa myönteisesti vaikutusalueensa tulevaisuuteen ja ihmisten viihtyvyyteen.

Arvot:

 • Paikallisuus
 • Perinteiden kunnioittaminen
 • Kotiseutuhenkisyys

Kriittiset menestystekijät:

 • Vakaa talous
 • Juuka-seuran vaikuttavuus ja näkyvyys
 • Kaikkien väestöryhmien huomioiminen
 • Digitalisaatiossa onnistuminen

Mittarit:

 • Taloudellinen tulos
 • Tapahtumien ja osallistujien määrä
 • Tyytyväisyys Juuka-seuraan
 • Kävijöiden määrä digialustoilla

Toiminnalliset tavoitteet:

Lyhyen aikavälin haasteena on talouden tasapainon ylläpitäminen.

Juuka-seuran 55. toimintavuosi

Juuka-seuran perustamisesta tulee vuoden 2021 aikana kuluneeksi 55 vuotta. Ensimmäiset kotiseutupäivät vietettiin 45 vuotta sitten. Paikallislehti Vaarojen Sanomille vuosi 2021 on 53. ilmestymisvuosi.

Juuka-seuran keskeisimpiä tehtäviä vuonna 2021 ovat Vaarojen Sanomien julkaiseminen, sen sisällön ja palveluiden kehittäminen, museoiden ylläpito, kotiseutuarkiston pitkäjänteisen toiminnan turvaaminen, kokoelmien hoitaminen ja kartuttaminen, muun juukalaisen perinteen tallentaminen sekä juukalaisten yhdistysten ja yritysten yhteistyön lisääminen paikkakunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

Paikallislehti Vaarojen Sanomilla on keskeinen asema seuran talouden ylläpidossa ja sen tulos tullaan edelleen käyttämään lehden kehittämisen ja tarpeellisten investointien jälkeen seuran aatteelliseen toimintaan.

Juuka-seuran edustajat osallistuvat Valtakunnallisille kotiseutupäiville Oulussa 5.-8.8.2021.

Hallinto ja jäsenistö

Juuka-seura ry:n vuoden 2021 toiminnan keskeisin tavoite on seuran ja Vaarojen Sanomien toiminnan turvaaminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tärkeä tavoite on myös jäsenten toiminnallinen aktivoiminen. Tavoitteen toteuttamiseksi järjestetään jäseniä kiinnostavia tapahtumia kuten kotiseuturetkiä ja  -luentoja sekä tiedotetaan seuran toiminnasta Vaarojen Sanomissa.

Erityisenä painopisteenä vuonna 2021 ovat jäsenten aktivoiminen kotiseutuyhdistyksen toiminaan, lapset ja nuoret ja etenkin Vaarojen Sanomien, museoiden ja kotiseutuarkiston yhteistyö koulujen kanssa. Koululaisvierailujen yhteydessä esitellään myös yleisemmin Juuka-seuraa ja sen toimintaa.  Uusien opetussuunnitelmien mukaisesti Juuka-seura osallistuu kotiseutuopetuksen ja Vaarojen Sanomat medialukutaidon opetuksen järjestämiseen sekä yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen kummiluokkatoiminnan kautta.

Seuran ylintä päätäntävaltaa käyttävä yleinen kokous kokoontuu maaliskuussa kevätkokoukseen ja marras-joulukuussa syyskokoukseen, sekä muuten tarvittaessa sääntöjen määräämällä tavalla.

Seuran toimintaa ja kehitystyötä johtavat syyskokouksen valitsema hallitus ja toiminnanjohtaja, jotka vastaavat myös yleisten kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsumana päättämään kulloinkin ajankohtaisista asioista, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja talouden seurannasta.

Hallitus valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa eri tehtävien hoitoa varten tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat.

46. Juuan kotiseutupäivät 8.-11.7.2021

Kotiseutupäivät, Ellinpäivät, toteutetaan tapahtumasarjana, jossa Juuka-seuran osuus jaksottuu enintään neljään tapahtumapäivään. Eri yhdistysten, yhteisöjen ja seurojen järjestämien Ellinpäivien tapahtumien tiedottamista tuetaan antamalla palstatilaa Vaarojen Sanomien uutisoinnissa ja lehdessä julkaistavassa tapahtumakalenterissa. Hallitus valitsee henkilöt Ellinpäivätoimikuntaan valmistelemaan kotiseutupäiviä.

Museotoiminta

Juuka-seuran omistamat ja ylläpitämät Pitäjämuseo, Myllymuseo ja Tuomelan tupa ovat kolme merkittävää Juuan tutustumiskohdetta. Vuonna 2021 Pitäjämuseo ja Myllymuseo ovat yleisölle avoinna heinäkuun 1. päivästä elokuun 15. päivään. Pitäjämuseolle kootaan kesäksi 2021 teemanäyttely. Eerolan talon tiloissa järjestetään erilaisia pienimuotoisia tapahtumia.

Myllymuseolla järjestetään vesitilanteen niin salliessa jauhatusnäytöksiä.

Tuomelan tupaa esitellään tilauksesta. Tuomelan tuvalla järjestetään perinteinen Ellien runolausunta- ja musiikkitapahtuma.

Koulu- ja päiväkotiyhteistyötä jatketaan ja kouluille ja päiväkodeille tarjotaan edelleen mahdollisuus tutustua museoihin niiden varsinaisen aukioloajan ulkopuolella.

Museoiden kunnostamisessa, säilyttämisessä ja erikoisnäyttelyiden järjestämisessä pyydetään ammatillista osaamista Pohjois-Karjalan maakuntamuseolta. Museoesineistön kartuttamisessa noudatetaan Leader- hankkeena toteutetun, vuoden 2008 aikana valmistuneen Pohjois-Karjalan museoverkostohankkeen ohjeita ja tavoitteita.  

Suomen Vuolukivimuseon ja juukalaisten kotimuseoiden kanssa pyritään yhteistyöhön, jolla luotaisiin Juuan museoista yhtenäinen verkko riippumatta niiden omistussuhteista. Vuolukivimuseolle toimitetaan esittelyvihkosia Juuka-seuran museoista.

Vuonna 2021 Juuka-seuran ja Juuan alueella sijaitsevien kotimuseoiden yhteistyötä tiivistetään mm. esittelemällä kotimuseoita Vaarojen Sanomissa.

Museotoimintaa vaalii Museo- ja kansanperinnetoimikunta, joka tekee Juuka-seuran hallitukselle esityksiä ja suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi.

Kotiseutuarkisto

Arkistoon saapuneiden aineistojen järjestämistä pyritään jatkamaan. Arkistosta aineistoja etsiviä paikallishistorian harrastajia ja sukututkijoita opastetaan.

Vuoden 2021 aikana kotiseutuarkistossa pyritään jatkamaan arkistoaineiston tallennusta digi-muotoon ja sen siirtämistä Internetiin seuran ylläpitämille kotisivuille. Arkisto pyritään pitämään resurssien mukaan avoinna yleisölle ja tutkijoille. Yleisölle arkistoa esitellään Arkisto tutuksi -päivien yhteydessä. Yhteistyötä koulujen kanssa tiivistetään järjestämällä ala- ja yläkoulun oppilaille sekä lukiolaisille vierailukäyntejä arkistossa.

Kotiseutuarkistossa tehtävää työtä ja sen toimintaa valvoo ja ohjaa arkistotoimikunta.

Vaarojen Sanomat

Vaarojen Sanomien toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2021 asetetaan tasapuolinen, monipuolinen ja demokraattisia arvoja noudattava ja eri arvopohjia kunnioittava uutisointi juukalaisista ja kolilaisista tapahtumista. Paikallisten uutisten lisäksi henkilöhaastattelut ja juttujen kerronta tulevat olemaan olennainen osa lehden sisältöä. Palstatilaa annetaan myös Etelä-Suomen Juuka-Seuran toiminnalle ja uutisoinnille.

Vaarojen Sanomat ilmestyy painettuna kerran viikossa, 52 numeroa vuodessa. Ilmestymispäivä on torstai, tai jos silloin on pyhäpäivä niin edellisenä arkipäivänä. Lehden sivumäärä on keskimäärin 16 sivua ja se voi olla teema- ja erikoisnumeroiden osalta enemmänkin. Teemanumeroita ilmestyy vuoden aikana 6-10, merkittävimpinä mökkiläisnumero, kesälehti tapahtumakalentereineen ja juukalaisia yrittäjiä tukeva joulunavaukseen liittyvä teemanumero. Merkittävimpien teemanumeroiden jakelu kattaa myös osittain naapurikuntien alueita. Ilmoitusmarkkinointia ulotetaan soveltuvin osin myös naapurikuntien alueelle ja Joensuuhun.

Paino- ja kuvapalvelut

Lehden tarjoamien siviilitöiden markkinointia jatketaan, tavoitteina uusien asiakasyhteyksien luominen ja nykyisen asiakaskunnan säilyttäminen.

Valokuvien ottamisen ja valmistuksen, kuvienvälityksen, kehysmarkkinoinnin ja suoramarkkinointiesitteiden, sekä muiden painotuotteiden valmistustekniikoita kehitetään. Toimintojen kustannusrakennetta seurataan tarkasti.

Yhteistyö koulujen, päiväkotien ja Juuan 4H-yhdistyksen kanssa

Kouluille ja päiväkodeille tarjotaan edelleenkin mahdollisuutta molemminpuoliseen ja hyväksi koettuun yhteistyöhön. Lehden tavoitteena on osallistua mediakasvatukseen liittyvän opetuksen järjestämiseen kaikissa paikkakunnan kouluissa esikoulusta alkaen. Tavoitteen toteuttamiseksi Vaarojen Sanomat ja Poikolan koulu ovat sopineet yksityiskohtaisesta yhteistyöstä esikoululaisista yläkoululaisiin. Yhteyttä myös kyläkouluihin ja lukioon pidetään pitämällä kouluissa oppitunteja sanomalehtiviikolla, toimittamalla niille paikallislehteä maksutta opetusvälineiksi sekä osallistumalla ja antamalla apua viestintään liittyvän opetuksen järjestämisessä esittelemällä mm. lehden tekoa koululaisvieraille.

Vaarojen Sanomat jatkaa Nuorten sivujen julkaisemista noin kerran kuukaudessa yhteistyössä Pielisen 4H-yhdistyksen kanssa.

Vaarojen Sanomat jatkaa yrittäjyyskasvatusyhteistyötä Poikolan koulun kanssa. Käytännön yhteistyö tapahtuu kummiluokan kanssa ja näkyy lisäksi koulun yrittäjyyspäivissä.

Lehden henkilöstö

Lehden vakituisen henkilöstön määrää tarkastellaan jatkuvasti lehden kannattavuuden varmistamiseksi. 

Juuka-seuran talous

Juuka-seuran toiminta, sen laajuus ja toimintoja ylläpitävä talous ovat riippuvaisia paikallislehti Vaarojen Sanomien taloudellisesta menestymisestä. Seuran taloutta tullaan rahoittamaan myös pääomasijoituksista saaduilla tuloilla sekä puunmyyntituloilla.

Juuka-seuran omistamien metsien hoidossa ja käytössä ovat perustana voimassa olevat metsätaloussuunnitelmat. Hankkeitten toteuttamisessa avustaa Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys. Seuran omistamat asunto-osakkeet, sekä Kotiseututalon huoneistot piderään vuokrattuina.

Vuoden 2021 talousarvio osoittaa 12 440 euron alijäämää ennen poistoja ja veroja.

Juuka-seura on velaton.

Investoinnit  

 1. Vaarojen Sanomat

Tarpeelliset ylläpitoinvestoinnit toteutetaan.

 1. Kotiseututalo

Sadevesirännien korjaus

 1. Pitäjämuseon katto

kunnostetaan, jos saadaan Museoviraston avustus

Yhteistoiminta

Juuka-seura tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen, yhteisöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Etelä-Suomen Juuka-Seuran kanssa. Tavoitteina on luoda kotiseutuhenkeä eri toimijoiden keskuuteen ja vahvistaa juukalaista yrittäjyyttä. Tiedon ja uutisten välitys oman paikallislehden kautta on osa tätä yhteistyötä tavoitteena seutukunnan ihmisten saavuttaminen.

Helmikuussa 2015 Pohjois-Karjalaan perustettiin maakunnallinen kotiseutuyhdistysten liitto. Juuka-seura on aktiivisesti mukana sen toiminnan kehittämisessä.

Juuka-seura osallistuu vuoden 2021 aikana Pielisen Messuille ja Ellin Taitomessuille Juuan kirkonkylällä sekä Mökkiläispäivään Paalasmaassa.

Lopuksi

Juuka-seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio luovat pohjan seuran toiminnan ja talouden toteuttamiselle. Juuan väestömäärän aleneva suunta. väestörakenne ja suhteellisen korkeana jatkuva työttömyys tulevat asettamaan haasteita koko paikkakunnalle ja myös Vaarojen Sanomien tilaus- ja ilmoitusmyynnille.

Väestön väheneminen luo myös haasteita paikkakunnan päivittäistavarakaupalle ja erikoisliikkeille. Juuka-seuran ja sen julkaiseman Vaarojen Sanomien tehtävänä on mm. tukea alueen elinkeinojen ja kulttuurin kehittymistä.

Toimintasuunnitelman Juuka-seuran aatteellisen toiminnan muotoihin ja laajuuteen tulee hallituksella olla valmiudet puuttua kesken suunnittelukauden, mikäli taloudellinen kehitys antaa siihen aihetta.

Juuassa 19.11.2020

JUUKA-SEURA ry.

HALLITUS