Juuka-seura
TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Juuka-seura ry 

 

Juuka-seuran kotiseututyön tavoitteita ovat:

– elinympäristön parantaminen sekä ihmisten kiintymyksen lisääminen omaan kotiseutuunsa,

– kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,

– alueellisen ja paikallisen omaleimaisuuden korostaminen ja kehittäminen,

– paikalliskulttuurin vaaliminen, edistäminen ja esille tuominen,

– juukalaisten ja täältä muuttaneiden ihmisten kotiseutuhengen vaaliminen ja ylläpitäminen.

– Juuan kunnan olemassaolo antaa pohjan Juuka-seuran identiteetille ja nykymuotoiselle olemassaololle

 

Yhteistyö ja myönteisyys auttavat kotiseututyötä ja juukalaisuuteen perustuvaa toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi korostuu paikallislehti Vaarojen Sanomien ja Juuka-seuran yhteinen toimitus- ja toimintalinja.

 

Juuka-seuran strategia

Visio 2025:      Vireää kotiseutulehteä julkaiseva aktiivinen kotiseutuyhdistys, joka vaikuttaa myönteisesti vaikutusalueensa tulevaisuuteen ja ihmisten viihtyvyyteen.

Arvot:              Paikallisuus
Perinteiden kunnioittaminen
Kotiseutuhenkisyys

Kriittiset menestystekijät:

Vakaa talous
Juuka-seuran vaikuttavuus ja näkyvyys
Kaikkien väestöryhmien huomioiminen
Digitalisaatiossa onnistuminen

Mittarit:            Taloudellinen tulos
Tapahtumien ja osallistujien määrä
Tyytyväisyys Juuka-seuraan
Kävijöiden määrä digialustoilla

Toiminnalliset tavoitteet:

                             Lyhyen aikavälin haasteena on talouden tasapainon ylläpitäminen

Juuka-seuran strategia päivitetään alkuvuoden 2024 kuluessa.

 

Juuka-seuran 58. toimintavuosi

Juuka-seuran perustamisesta tulee vuoden 2024 aikana kuluneeksi 58 vuotta. Ensimmäiset kotiseutupäivät vietettiin 48 vuotta sitten. Paikallislehti Vaarojen Sanomille vuosi 2024 on 56. ilmestymisvuosi.

 

Juuka-seuran keskeisimpiä tehtäviä vuonna 2024 ovat museoiden ylläpito, kotiseutupäivien järjestäminen, kotiseutuarkiston pitkäjänteisen toiminnan turvaaminen, kokoelmien hoitaminen ja kartuttaminen, muun juukalaisen perinteen tallentaminen sekä juukalaisten yhdistysten ja yritysten yhteistyön lisääminen paikkakunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

 

Juuka-seuran edustajat osallistuvat Valtakunnallisille kotiseutupäiville Vantaalla 30.8.-1.9.2024.

Juuka-seura kannustaa ja tukee Juuan Ellien toimintaa.

Hallinto ja jäsenistö

Juuka-seura ry:n vuoden 2024 toiminnan keskeisin tavoite on seuran toiminnan turvaaminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tärkeä tavoite on myös jäsenten toiminnallinen aktivoiminen. Tavoitteen toteuttamiseksi järjestetään jäseniä kiinnostavia tapahtumia kuten kotiseuturetkiä ja  -luentoja sekä tiedotetaan seuran toiminnasta Vaarojen Sanomissa, seuran nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Hyvin aloitettua jäsenhankintakampanjaa jatketaan niin seuran verkkosivuilla kuin eri tapahtumissa.

Erityisenä painopisteenä vuonna 2024 ovat jäsenten aktivoiminen kotiseutuyhdistyksen toimintaan, lapset ja nuoret sekä museoiden ja kotiseutuarkiston yhteistyö oppilaitosten kanssa. Koululaisten ja opiskelijoiden  vierailujen yhteydessä esitellään myös yleisemmin Juuka-seuraa ja sen toimintaa. Uusien opetussuunnitelmien mukaisesti Juuka-seura osallistuu kotiseutuopetuksen järjestämiseen.

Seuran ylintä päätäntävaltaa käyttävä yleinen kokous kokoontuu maaliskuussa kevätkokoukseen ja marras-joulukuussa syyskokoukseen, sekä muuten tarvittaessa sääntöjen määräämällä tavalla.

Seuran toimintaa ja kehitystyötä johtavat syyskokouksen valitsema hallitus ja toiminnanjohtaja, jotka vastaavat myös yleisten kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsumana päättämään kulloinkin ajankohtaisista asioista, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja talouden seurannasta.

Hallitus valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa eri tehtävien hoitoa varten tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat.

 

Hanketoiminta

1. Arkiston uusi digihanke (haettu avustusta museovirastolta)

2. Kotiseutupolun jatkohanke (haetaan Leader-avustusta)

3. Seurataan ja haetaan myös uusia hankkeita

 

48. Juuan kotiseutupäivät 11.-14.7.2024

Kotiseutupäivät, Ellinpäivät, toteutetaan tapahtumasarjana, jossa Juuka-seuran osuus jaksottuu enintään neljään tapahtumapäivään. Eri yhdistysten, yhteisöjen ja seurojen järjestämien Ellinpäivien tapahtumien tiedottamista tuetaan antamalla palstatilaa Vaarojen Sanomien uutisoinnissa ja lehdessä julkaistavassa tapahtumakalenterissa. Hallitus valitsee henkilöt Ellinpäivätoimikuntaan valmistelemaan kotiseutupäiviä.

Museotoiminta

Juuka-seuran omistamat ja ylläpitämät Pitäjämuseo, Myllymuseo ja Tuomelan tupa ovat kolme merkittävää Juuan tutustumiskohdetta. Vuonna 2024 Pitäjämuseo ja Myllymuseo ovat yleisölle avoinna kesä-elokuun ajan. Lisäksi niitä esitellään erikseen sovittaessa ryhmille osana Kolin matkailuyhteistyötä.

Pitäjämuseolle kootaan kesäksi 2024 teemanäyttely. Eerolan talon tiloissa järjestetään erilaisia pienimuotoisia tapahtumia.

Myllymuseolla järjestetään vesitilanteen niin salliessa jauhatusnäytöksiä.

Tuomelan tupaa esitellään tilauksesta. Tuomelan tuvalla järjestetään perinteinen Ellien runolausunta- ja musiikkitapahtuma.

Oppilaitos- ja päiväkotiyhteistyötä jatketaan ja kouluille ja päiväkodeille tarjotaan edelleen mahdollisuus tutustua museoihin niiden varsinaisen aukioloajan ulkopuolella. Toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja Juuka-seuran museoissa.

Museoiden kunnostamisessa, säilyttämisessä ja erikoisnäyttelyiden järjestämisessä pyydetään ammatillista osaamista Pohjois-Karjalan maakuntamuseolta. Museoesineistön kartuttamisessa noudatetaan Leader- hankkeena toteutetun, vuoden 2008 aikana valmistuneen Pohjois-Karjalan museoverkostohankkeen ohjeita ja tavoitteita.  

Suomen Vuolukivimuseon ja juukalaisten kotimuseoiden kanssa pyritään yhteistyöhön, jolla luotaisiin Juuan museoista yhtenäinen verkko riippumatta niiden omistussuhteista. Vuolukivimuseolle toimitetaan esittelyvihkosia Juuka-seuran museoista.

Museotoimintaa vaalii museo- ja kansanperinnetoimikunta, joka tekee Juuka-seuran hallitukselle esityksiä ja suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi.

Kotiseutuarkisto

Arkistossa jatkuu Museoviraston avustuksen turvin aineiston digitalisointi ja julkaisu valtakunnallisessa museoiden nettipalvelussa. Arkistoon saapuneiden aineistojen järjestämistä jatketaan.

Arkistosta aineistoja etsiviä paikallishistorian harrastajia ja sukututkijoita opastetaan. Arkisto pyritään pitämään resurssien mukaan avoinna yleisölle ja tutkijoille. Yleisölle arkistoa esitellään Arkisto tutuksi -päivien yhteydessä. Yhteistyötä koulujen kanssa tiivistetään järjestämällä ala- ja yläkoulun oppilaille sekä lukiolaisille vierailukäyntejä arkistossa.

Arkiston aineistoista järjestetään näyttely Juuan kirjastossa kesällä 2024.

Kotiseutuarkistossa tehtävää työtä ja sen toimintaa valvoo ja ohjaa arkistotoimikunta.

Juuka-seuran talous

Seuran taloutta tullaan rahoittamaan pääomasijoituksista saaduilla tuloilla sekä puunmyyntituloilla.

Juuka-seuran omistamien metsien hoidossa ja käytössä ovat perustana voimassa olevat metsätaloussuunnitelmat.

Seuran omistamat asunto-osakkeet sekä Kotiseututalon huoneistot pidetään vuokrattuina.

Vuoden 2024 talousarvio osoittaa xxx euron  ylijäämää ennen poistoja ja veroja.

Juuka-seura on velaton.

Yhteistoiminta

Juuka-seura tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen, yhteisöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Tavoitteina on luoda kotiseutuhenkeä eri toimijoiden keskuuteen ja vahvistaa juukalaista yrittäjyyttä. Tiedon ja uutisten välitys oman paikallislehden kautta on osa tätä yhteistyötä tavoitteena seutukunnan ihmisten saavuttaminen.

Helmikuussa 2015 Pohjois-Karjalaan perustettiin maakunnallinen kotiseutuyhdistysten liitto. Juuka-seura on aktiivisesti mukana sen toiminnan kehittämisessä.

Juuka-seura osallistuu vuoden 2024 aikana Pielisen Messuille Nurmeksessa, Mökkiläispäivään kirkonkylällä sekä Ellin Taitomessuille  kirkonkylällä.

Lopuksi

Juuka-seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio luovat pohjan seuran toiminnan ja talouden toteuttamiselle.

Toimintasuunnitelman Juuka-seuran aatteellisen toiminnan muotoihin ja laajuuteen tulee hallituksella olla valmiudet puuttua kesken suunnittelukauden, mikäli taloudellinen kehitys antaa siihen aihetta.

Juuassa 8.11.2023

JUUKA-SEURA ry.

HALLITUS