Juuka-seura
TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Juuka-seura ry ja Vaarojen Sanomat

 

Juuka-seura ry

Juuka-seuran kotiseututyön tavoitteita ovat:

– elinympäristön parantaminen sekä ihmisten kiintymyksen lisääminen omaan kotiseutuunsa,

– kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,

– alueellisen ja paikallisen omaleimaisuuden korostaminen ja kehittäminen,

– paikalliskulttuurin vaaliminen, edistäminen ja esille tuominen,

– juukalaisten ja täältä muuttaneiden ihmisten kotiseutuhengen vaaliminen ja ylläpitäminen.

– Juuan kunnan olemassaolo antaa pohjan Juuka-seuran identiteetille ja nykymuotoiselle olemassaololle

 

Yhteistyö ja myönteisyys auttavat kotiseututyötä ja juukalaisuuteen perustuvaa toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi korostuu paikallislehti Vaarojen Sanomien ja Juuka-seuran yhteinen toimitus- ja toimintalinja.

 

Juuka-seuran strategia

Visio 2025:      Vireää kotiseutulehteä julkaiseva aktiivinen kotiseutuyhdistys, joka vaikuttaa myönteisesti vaikutusalueensa tulevaisuuteen ja ihmisten viihtyvyyteen.

Arvot:              Paikallisuus
Perinteiden kunnioittaminen
Kotiseutuhenkisyys

Kriittiset menestystekijät:

Vakaa talous
Juuka-seuran vaikuttavuus ja näkyvyys
Kaikkien väestöryhmien huomioiminen
Digitalisaatiossa onnistuminen

Mittarit:            Taloudellinen tulos
Tapahtumien ja osallistujien määrä
Tyytyväisyys Juuka-seuraan
Kävijöiden määrä digialustoilla

Toiminnalliset tavoitteet:

                             Lyhyen aikavälin haasteena on talouden tasapainon ylläpitäminen

Juuka-seuran strategia päivitetään alkuvuoden 2023 kuluessa.

Juuka-seuran 57. toimintavuosi

Juuka-seuran perustamisesta tulee vuoden 2023 aikana kuluneeksi 57 vuotta. Ensimmäiset kotiseutupäivät vietettiin 47 vuotta sitten. Paikallislehti Vaarojen Sanomille vuosi 2023 on 55. ilmestymisvuosi.

 

Juuka-seuran keskeisimpiä tehtäviä vuonna 2023 ovat Vaarojen Sanomien julkaiseminen, sen sisällön ja palveluiden kehittäminen, museoiden ylläpito, kotiseutupäivien järjestäminen, kotiseutuarkiston pitkäjänteisen toiminnan turvaaminen, kokoelmien hoitaminen ja kartuttaminen, muun juukalaisen perinteen tallentaminen sekä juukalaisten yhdistysten ja yritysten yhteistyön lisääminen paikkakunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

 

Paikallislehti Vaarojen Sanomilla on keskeinen asema seuran talouden ylläpidossa ja sen tulos tullaan edelleen käyttämään lehden kehittämisen ja tarpeellisten investointien jälkeen seuran aatteelliseen toimintaan.

Juuka-seuran edustajat osallistuvat Valtakunnallisille kotiseutupäiville Kotkassa 8.-10.9.2023.

Juuka-seura kannustaa ja tukee Juuan Ellien toimintaa.

Hallinto ja jäsenistö

Juuka-seura ry:n vuoden 2023 toiminnan keskeisin tavoite on seuran ja Vaarojen Sanomien toiminnan turvaaminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tärkeä tavoite on myös jäsenten toiminnallinen aktivoiminen. Tavoitteen toteuttamiseksi järjestetään jäseniä kiinnostavia tapahtumia kuten kotiseuturetkiä ja  -luentoja sekä tiedotetaan seuran toiminnasta Vaarojen Sanomissa.

Hyvin aloitettua jäsenhankintakampanjaa jatketaan niin seuran verkkosivuilla kuin eri tapahtumissa.

Erityisenä painopisteenä vuonna 2023 ovat jäsenten aktivoiminen kotiseutuyhdistyksen toimintaan, lapset ja nuoret ja etenkin Vaarojen Sanomien, museoiden ja kotiseutuarkiston yhteistyö oppilaitosten kanssa. Koululaisten ja opiskelijoiden  vierailujen yhteydessä esitellään myös yleisemmin Juuka-seuraa ja sen toimintaa. Uusien opetussuunnitelmien mukaisesti Juuka-seura osallistuu kotiseutuopetuksen ja Vaarojen Sanomat medialukutaidon opetuksen järjestämiseen sekä yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen kummiluokkatoiminnan kautta.

Seuran ylintä päätäntävaltaa käyttävä yleinen kokous kokoontuu maaliskuussa kevätkokoukseen ja marras-joulukuussa syyskokoukseen, sekä muuten tarvittaessa sääntöjen määräämällä tavalla.

Seuran toimintaa ja kehitystyötä johtavat syyskokouksen valitsema hallitus ja toiminnanjohtaja, jotka vastaavat myös yleisten kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsumana päättämään kulloinkin ajankohtaisista asioista, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja talouden seurannasta.

Hallitus valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa eri tehtävien hoitoa varten tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat.

 

Hanketoiminta

1. Arkiston teemahanke jatkuu vuoden 2023 loppuun (myönnetty Leader-avustus)

2. Arkiston digihanke (haettu avustusta museovirastolta)

3. Kinttupoluilta virtuaalisille kulttuuripoluille (haettu avustusta Taikelta)

4. Seurataan ja haetaan myös uusia hankkeita

47. Juuan kotiseutupäivät 6.-9.7.2023

Kotiseutupäivät, Ellinpäivät, toteutetaan tapahtumasarjana, jossa Juuka-seuran osuus jaksottuu enintään neljään tapahtumapäivään. Eri yhdistysten, yhteisöjen ja seurojen järjestämien Ellinpäivien tapahtumien tiedottamista tuetaan antamalla palstatilaa Vaarojen Sanomien uutisoinnissa ja lehdessä julkaistavassa tapahtumakalenterissa. Hallitus valitsee henkilöt Ellinpäivätoimikuntaan valmistelemaan kotiseutupäiviä.

Museotoiminta

Juuka-seuran omistamat ja ylläpitämät Pitäjämuseo, Myllymuseo ja Tuomelan tupa ovat kolme merkittävää Juuan tutustumiskohdetta. Vuonna 2023 Pitäjämuseo ja Myllymuseo ovat yleisölle avoinna heinäkuun ajan. Lisäksi niitä esitellään erikseen sovittaessa ryhmille osana Kolin matkailuyhteistyötä.

Pitäjämuseolle kootaan kesäksi 2023 teemanäyttely. Eerolan talon tiloissa järjestetään erilaisia pienimuotoisia tapahtumia.

Myllymuseolla järjestetään vesitilanteen niin salliessa jauhatusnäytöksiä.

Tuomelan tupaa esitellään tilauksesta. Tuomelan tuvalla järjestetään perinteinen Ellien runolausunta- ja musiikkitapahtuma.

Oppilaitos- ja päiväkotiyhteistyötä jatketaan ja kouluille ja päiväkodeille tarjotaan edelleen mahdollisuus tutustua museoihin niiden varsinaisen aukioloajan ulkopuolella. Toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja Juuka-seuran museoissa.

Museoiden kunnostamisessa, säilyttämisessä ja erikoisnäyttelyiden järjestämisessä pyydetään ammatillista osaamista Pohjois-Karjalan maakuntamuseolta. Museoesineistön kartuttamisessa noudatetaan Leader- hankkeena toteutetun, vuoden 2008 aikana valmistuneen Pohjois-Karjalan museoverkostohankkeen ohjeita ja tavoitteita.  

Suomen Vuolukivimuseon ja juukalaisten kotimuseoiden kanssa pyritään yhteistyöhön, jolla luotaisiin Juuan museoista yhtenäinen verkko riippumatta niiden omistussuhteista. Vuolukivimuseolle toimitetaan esittelyvihkosia Juuka-seuran museoista.

Museotoimintaa vaalii Museo- ja kansanperinnetoimikunta, joka tekee Juuka-seuran hallitukselle esityksiä ja suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi.

 

Kotiseutuarkisto

Arkistossa jatkuu Leader-yhdistyksen ”Jelppiä järjestötoimintaan” -teemahanke vuoden 2023 loppuun. Arkistoon saapuneiden aineistojen järjestämistä jatketaan teemahankkeen puitteissa.

Museovirastolta on haettu paikallismuseoiden avustusta cd-levyillä olevien haastattelujen siirtämiseksi verkkoon ja valtakunnalliseen museoiden  tietokantaan.

Arkistosta aineistoja etsiviä paikallishistorian harrastajia ja sukututkijoita opastetaan. Arkisto pyritään pitämään resurssien mukaan avoinna yleisölle ja tutkijoille. Yleisölle arkistoa esitellään Arkisto tutuksi -päivien yhteydessä. Yhteistyötä koulujen kanssa tiivistetään järjestämällä ala- ja yläkoulun oppilaille sekä lukiolaisille vierailukäyntejä arkistossa.

Arkiston aineistoista järjestetään näyttely Juuan kirjastossa kesällä 2023.

Kotiseutuarkistossa tehtävää työtä ja sen toimintaa valvoo ja ohjaa arkistotoimikunta.

 

Vaarojen Sanomat

Vaarojen Sanomien toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2023 asetetaan tasapuolinen, monipuolinen ja demokraattisia arvoja noudattava ja eri arvopohjia kunnioittava uutisointi juukalaisista ja kolilaisista tapahtumista. Paikallisten uutisten lisäksi henkilöhaastattelut ja juttujen kerronta tulevat olemaan olennainen osa lehden sisältöä. Palstatilaa annetaan myös Etelä-Suomen Juuka-Seuran toiminnalle ja uutisoinnille.

Vaarojen Sanomat ilmestyy painettuna kerran viikossa ja verkossa päivittäin. Lehden sivumäärä on keskimäärin 16 sivua ja se voi olla teema- ja erikoisnumeroiden osalta enemmänkin. Teemanumeroita ilmestyy vuoden aikana 6-8, merkittävimpinä mökkiläisnumero, kesälehti tapahtumakalentereineen ja juukalaisia yrittäjiä tukeva joulunavaukseen liittyvä teemanumero. Merkittävimpien teemanumeroiden jakelu kattaa myös osittain naapurikuntien alueita. Ilmoitusmarkkinointia ulotetaan soveltuvin osin myös naapurikuntien alueelle ja Joensuuhun.

Koli-yhteistyö

Vaarojen Sanomat julkaisee yhteistyössä Kolin Matkailu Oy:n kanssa Kolin alueen matkailulehteä kuusi kertaa vuodessa.

Paino- ja kuvapalvelut

Lehden tarjoamien siviilitöiden markkinointia jatketaan, tavoitteina uusien asiakasyhteyksien luominen ja nykyisen asiakaskunnan säilyttäminen.

Valokuvien ottamisen ja valmistuksen, kuvienvälityksen, kehysmarkkinoinnin ja suoramarkkinointiesitteiden, sekä muiden painotuotteiden valmistustekniikoita kehitetään. Toimintojen kustannusrakennetta seurataan tarkasti.

 

Yhteistyö oppilaitosten, päiväkotien ja Pielisen 4H-yhdistyksen kanssa

Kouluille ja päiväkodeille tarjotaan edelleenkin mahdollisuutta molemminpuoliseen ja hyväksi koettuun yhteistyöhön. Lehden tavoitteena on osallistua mediakasvatukseen liittyvän opetuksen järjestämiseen kaikissa paikkakunnan kouluissa esikoulusta alkaen. Tavoitteen toteuttamiseksi Vaarojen Sanomat ja Poikolan koulu ovat sopineet yksityiskohtaisesta yhteistyöstä esikoululaisista yläkoululaisiin. Yhteyttä lukioon pidetään pitämällä oppitunteja mediakasvatusviikolla, toimittamalla niille paikallislehteä maksutta opetusvälineiksi sekä osallistumalla ja antamalla apua viestintään liittyvän opetuksen järjestämisessä esittelemällä mm. lehden tekoa koululaisvieraille.

Toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja Vaarojen Sanomissa.

Vaarojen Sanomat jatkaa Nuorten sivujen julkaisemista noin kerran kuukaudessa yhteistyössä Pielisen 4H-yhdistyksen kanssa.

Vaarojen Sanomat jatkaa yrittäjyyskasvatusyhteistyötä Poikolan koulun kanssa. Käytännön yhteistyö tapahtuu kummiluokan kanssa ja näkyy lisäksi koulun yrittäjyyspäivissä.

Lehden henkilöstö

Lehden vakituisen henkilöstön määrää tarkastellaan jatkuvasti lehden kannattavuuden varmistamiseksi.

Henkilöstön koulutuksessa panostetaan digitaalisten ja sosiaalisen median taitojen kehittämiseen.   

 

Juuka-seuran talous

Juuka-seuran toiminta, sen laajuus ja toimintoja ylläpitävä talous ovat riippuvaisia paikallislehti Vaarojen Sanomien taloudellisesta menestymisestä. Seuran taloutta tullaan rahoittamaan myös pääomasijoituksista saaduilla tuloilla sekä puunmyyntituloilla. Vaarojen Sanomien ja koko Juuka-seuran talous pyritään muun muassa turvaamaan yhteistyössä Kolin Matkailu Oy:n kanssa julkaistavilla matkailulehdillä.

Juuka-seuran omistamien metsien hoidossa ja käytössä ovat perustana voimassa olevat metsätaloussuunnitelmat. Hankkeitten toteuttamisessa avustaa Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys.

Seuran omistamat asunto-osakkeet sekä Kotiseututalon huoneistot pidetään vuokrattuina.

Vuoden 2023 talousarvio osoittaa 42 100 euron  ylijäämää ennen poistoja ja veroja.

Juuka-seura on velaton.

Investoinnit  

1. Vaarojen Sanomat

Tarpeelliset ylläpitoinvestoinnit toteutetaan.

2. Kotiseututalon katolle asennetaan aurinkopaneelit.

 

Yhteistoiminta

Juuka-seura tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen, yhteisöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Etelä-Suomen Juuka-Seuran kanssa. Tavoitteina on luoda kotiseutuhenkeä eri toimijoiden keskuuteen ja vahvistaa juukalaista yrittäjyyttä. Tiedon ja uutisten välitys oman paikallislehden kautta on osa tätä yhteistyötä tavoitteena seutukunnan ihmisten saavuttaminen.

Helmikuussa 2015 Pohjois-Karjalaan perustettiin maakunnallinen kotiseutuyhdistysten liitto. Juuka-seura on aktiivisesti mukana sen toiminnan kehittämisessä.

Juuka-seura osallistuu vuoden 2023 aikana Pielisen Messuille ja Ellin Taitomessuille Juuan kirkonkylällä sekä Mökkiläispäivään Paalasmaassa.

 

Lopuksi

Juuka-seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio luovat pohjan seuran toiminnan ja talouden toteuttamiselle. Juuan väestömäärän aleneva suunta. väestön ikärakenne, maan alhaisin tulotaso ja suhteellisen korkeana jatkuva työttömyys tulevat asettamaan haasteita koko paikkakunnalle ja myös Vaarojen Sanomien tilaus- ja ilmoitusmyynnille.

Väestön väheneminen luo myös haasteita paikkakunnan päivittäistavarakaupalle ja erikoisliikkeille. Juuka-seuran ja sen julkaiseman Vaarojen Sanomien tehtävänä on mm. tukea alueen elinkeinojen ja kulttuurin kehittymistä.

Toimintasuunnitelman Juuka-seuran aatteellisen toiminnan muotoihin ja laajuuteen tulee hallituksella olla valmiudet puuttua kesken suunnittelukauden, mikäli taloudellinen kehitys antaa siihen aihetta.

Juuassa 8.12.2022

JUUKA-SEURA ry.

HALLITUS