Juuka-seura ry. ja Vaarojen Sanomat

 

Juuka-seura ry

Juuka-seuran kotiseututyön tavoitteita ovat:

- elinympäristön parantaminen sekä ihmisten kiintymyksen lisääminen omaan kotiseutuunsa,

- kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,

- alueellisen ja paikallisen omaleimaisuuden korostaminen ja kehittäminen,

- paikalliskulttuurin vaaliminen, edistäminen ja esille tuominen,

- juukalaisten ja täältä muuttaneiden ihmisten kotiseutuhengen vaaliminen ja ylläpitäminen.

- Juuan kunnan olemassaolo antaa pohjan Juuka-seuran identiteetille ja nykymuotoiselle olemassaololle

 

Yhteistyö ja myönteisyys auttavat kotiseututyötä ja juukalaisuuteen perustuvaa toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi korostuu paikallislehti Vaarojen Sanomien ja Juuka-seuran yhteinen toimitus- ja toimintalinja.

 

 

Juuka-seuran 52. toimintavuosi

 

Juuka-seuran perustamisesta tulee vuoden 2018 aikana kuluneeksi 52 vuotta. Ensimmäiset kotiseutupäivät vietettiin 42 vuotta sitten. Paikallislehti Vaarojen Sanomille vuosi 2018 on 50. ilmestymisvuosi.

 

Juuka-seuran keskeisimpiä tehtäviä vuonna 2018 ovat Vaarojen Sanomien julkaiseminen, sen sisällön ja palveluiden kehittäminen, museoiden ylläpito, kotiseutuarkiston pitkäjänteisen toiminnan turvaaminen, kokoelmien hoitaminen ja kartuttaminen, muun juukalaisen perinteen tallentaminen sekä juukalaisten yhdistysten ja yritysten yhteistyön lisääminen paikkakunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

 

Paikallislehti Vaarojen Sanomilla on keskeinen asema seuran talouden ylläpidossa ja sen tulos tullaan edelleen käyttämään lehden kehittämisen ja tarpeellisten investointien jälkeen seuran aatteelliseen toimintaan.

Juuka-seuran edustajat osallistuvat Valtakunnallisille kotiseutupäiville Lappeenrannassa 9.-12.8.2018.

 

Hallinto ja jäsenistö

Juuka-seura ry:n vuoden 2018 toiminnan keskeisin tavoite on seuran ja Vaarojen Sanomien toiminnan turvaaminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tärkeä tavoite on myös jäsenten toiminnallinen aktivoiminen. Tavoitteen toteuttamiseksi järjestetään jäseniä kiinnostavia tapahtumia kuten kotiseuturetkiä ja –luentoja sekä tiedotetaan seuran toiminnasta Vaarojen Sanomissa.

Erityisenä painopisteenä vuonna 2018 ovat lapset ja nuoret ja etenkin Vaarojen Sanomien, museoiden ja kotiseutuarkiston yhteistyö koulujen kanssa. Koululaisvierailujen yhteydessä esitellään myös yleisemmin Juuka-seuraa ja sen toimintaa.  Uusien opetussuunnitelmien mukaisesti Juuka-seura osallistuu kotiseutuopetuksen ja Vaarojen Sanomat medialukutaidon opetuksen järjestämiseen.

Seuran ylintä päätäntävaltaa käyttävä yleinen kokous kokoontuu maaliskuussa kevätkokoukseen ja marras-joulukuussa syyskokoukseen, sekä muuten tarvittaessa sääntöjen määräämällä tavalla.

Seuran toimintaa ja kehitystyötä johtavat syyskokouksen valitsema hallitus ja toiminnanjohtaja, jotka vastaavat myös yleisten kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsumana päättämään kulloinkin ajankohtaisista asioista, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja talouden seurannasta.

Hallitus valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa eri tehtävien hoitoa varten tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat.

 

XXXXIII Juuan kotiseutupäivät 5.-8.7.2018

Kotiseutupäivät, Ellinpäivät, toteutetaan tapahtumasarjana, jossa Juuka-seuran osuus jaksottuu enintään neljään tapahtumapäivään. Eri yhdistysten, yhteisöjen ja seurojen järjestämien Ellinpäivien tapahtumien tiedottamista tuetaan antamalla palstatilaa Vaarojen Sanomien uutisoinnissa ja lehdessä julkaistavassa tapahtumakalenterissa. Hallitus on valinnut henkilöt Ellinpäivätoimikuntaan valmistelemaan kotiseutupäiviä.

 

Museotoiminta

Juuka-seuran omistamat ja ylläpitämät Pitäjämuseo, Myllymuseo ja Tuomelan tupa ovat kolme merkittävää Juuan tutustumiskohdetta. Vuonna 2018 Pitäjämuseo ja Myllymuseo ovat yleisölle avoinna heinäkuun 1. päivästä heinäkuun 31. päivään. Pitäjämuseolle kootaan kesäksi 2018 teemanäyttely Juuka-seuran omistamista tekstiileistä. Eerolan talon tiloissa järjestetään erilaisia pienimuotoisia tapahtumia.

Myllymuseolla järjestetään vesitilanteen niin salliessa jauhatusnäytöksiä.

Tuomelan tupaa esitellään tilauksesta.  Tuomelan tuvalla järjestetään perinteinen Ellien runolausunta- ja musiikkitapahtuma.

Koulu- ja päiväkotiyhteistyötä jatketaan ja kouluille ja päiväkodeille tarjotaan edelleen mahdollisuus tutustua museoihin niiden varsinaisen aukioloajan ulkopuolella.

Museoiden kunnostamisessa, säilyttämisessä ja erikoisnäyttelyiden järjestämisessä pyydetään ammatillista osaamista Pohjois-Karjalan maakuntamuseolta. Museoesineistön kartuttamisessa noudatetaan Leader- hankkeena toteutetun, vuoden 2008 aikana valmistuneen Pohjois-Karjalan museoverkostohankkeen ohjeita ja tavoitteita.

Suomen Vuolukivimuseon ja juukalaisten kotimuseoiden kanssa pyritään yhteistyöhön, jolla luotaisiin Juuan museoista yhtenäinen verkko riippumatta niiden omistussuhteista. Vuolukivimuseolle toimitetaan esittelyvihkosia Juuka-seuran museoista.

Vuonna 2018 Juuka-seuran ja Juuan alueella sijaitsevien kotimuseoiden yhteistyötä tiivistetään mm. esittelemällä kotimuseoita Vaarojen Sanomissa.

Museotoimintaa vaalii Museo- ja kansanperinnetoimikunta, joka tekee Juuka-seuran hallitukselle esityksiä ja suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi.

 

Kotiseutuarkisto

Arkistoon palkataan kesäksi 2018 arkistoalan harjoittelija järjestämään aineistoja ja opastamaan arkistosta aineistoja etsiviä paikallishistorian harrastajia ja sukututkijoita.

Vuoden 2018 aikana kotiseutuarkistossa pyritään jatkamaan arkistoaineiston tallennusta digi-muotoon ja sen siirtämistä Internetiin seuran ylläpitämille kotisivuille. Arkisto pyritään pitämään resurssien mukaan avoinna yleisölle ja tutkijoille. Yleisölle arkistoa esitellään Arkisto tutuksi -päivien yhteydessä. Yhteistyötä koulujen kanssa tiivistetään järjestämällä ala- ja yläkoulun oppilaille sekä lukiolaisille vierailukäyntejä arkistossa.

Kotiseutuarkistossa tehtävää työtä ja sen toimintaa valvoo ja ohjaa arkistotoimikunta.

 

Vaarojen Sanomat

Vaarojen Sanomien toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2018 asetetaan tasapuolinen, monipuolinen ja demokraattisia arvoja noudattava ja eri arvopohjia kunnioittava uutisointi juukalaisista ja kolilaisista tapahtumista. Henkilöhaastattelut ja juttujen kerronta tulevat olemaan olennainen osa lehden sisältöä. Palstatilaa annetaan myös Etelä-Suomen Juuka-Seuran toiminnalle ja uutisoinnille.

Vaarojen Sanomat ilmestyy painettuna kerran viikossa, 52 numeroa vuodessa. Ilmestymispäivä on torstai, tai jos silloin on pyhäpäivä niin edellisenä arkipäivänä. Lehden sivumäärä on keskimäärin 16 sivua ja se voi olla teema- ja erikoisnumeroiden osalta enemmänkin. Teemanumeroita ilmestyy vuoden aikana 10-12, merkittävimpinä mökkiläisnumero, kesälehti tapahtumakalentereineen ja juukalaisia yrittäjiä tukeva joulunavaukseen liittyvä teemanumero. Merkittävimpien teemanumeroiden jakelu kattaa myös osittain naapurikuntien alueita. Ilmoitusmarkkinointia ulotetaan soveltuvin osin myös naapurikuntien alueelle ja Joensuuhun.

 

Paino- ja kuvapalvelut

Lehden tarjoamien siviilitöiden markkinointia jatketaan, tavoitteina uusien asiakasyhteyksien luominen ja nykyisen asiakaskunnan säilyttäminen.

Valokuvien ottamisen ja valmistuksen, kuvienvälityksen, kehysmarkkinoinnin ja suoramarkkinointiesitteiden, sekä muiden painotuotteiden valmistustekniikoita kehitetään. Toimintojen kustannusrakennetta seurataan tarkasti.

 

Yhteistyö koulujen, päiväkotien ja Juuan 4H-yhdistyksen kanssa

Kouluille ja päiväkodeille tarjotaan edelleenkin mahdollisuutta molemminpuoliseen ja hyväksi koettuun yhteistyöhön. Lehden tavoitteena on osallistua mediakasvatukseen liittyvän opetuksen järjestämiseen kaikissa paikkakunnan kouluissa esikoulusta alkaen. Tavoitteen toteuttamiseksi Vaarojen Sanomat ja Poikolan koulu ovat sopineet yksityiskohtaisesta yhteistyöstä esikoululaisista yläkoululaisiin. Yhteyttä myös kyläkouluihin ja lukioon pidetään pitämällä kouluissa oppitunteja sanomalehtiviikolla, toimittamalla niille paikallislehteä maksutta opetusvälineiksi sekä osallistumalla ja antamalla apua viestintään liittyvän opetuksen järjestämisessä esittelemällä mm. lehden tekoa koululaisvieraille.

Vaarojen Sanomat jatkaa Nuorten sivujen julkaisemista noin kerran kuukaudessa yhteistyössä Juuan 4H-yhdistyksen kanssa.

Lehden henkilöstö ja Lehtitoimikunta

Lehden vakituisen henkilöstön määrää tarkastellaan jatkuvasti lehden kannattavuuden varmistamiseksi.  Lehtitoimikunta valvoo ja tukee lehden toimintaa, arvioi sen sisältöä ja toimii yhdyssiteenä lehden ja sen lukijoiden ja sidosryhmien välillä.

 

Yhteistyöstä voimaa -hanke

Yhteistyöstä voimaa! on Juuka‐seura ry:n ‐hanke juukalaisten yhdistysten toiminnan kehittämiseksi, yhdistysten yhteistyön sekä kuntatason vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Juuka-seura on useiden sidosryhmien toiveesta päättänyt lähteä toteuttamaan ajatusta ”yhdistysten yhdistyksestä”, jonka tarkoituksena on toimia paikallisten yhdistysten näkyvänä edunvalvojana. Hankkeen tarkoituksena on

aktivoida yhdistyksiä näkemään ja toteuttamaan uusia mahdollisuuksia toimintojensa kehittämiseksi tarjoamalla niiden käyttöön monipuolisen tukipalvelun. Tukipalvelu tarjoaa ”yhden osoitteen”, jonka kautta tiedonkulku varmistetaan, ja josta tarjotaan kaivattua asiantuntija‐ sekä suunnitteluapua kehitettyihin ideoihin.

 

Hanke loppuu 31.3.2018

 

 

 

Juuka-seuran talous

Juuka-seuran toiminta, sen laajuus ja toimintoja ylläpitävä talous ovat riippuvaisia paikallislehti Vaarojen Sanomien taloudellisesta menestymisestä. Seuran taloutta tullaan rahoittamaan myös pääomasijoituksista saaduilla tuloilla sekä puunmyyntituloilla.

Juuka-seuran omistamien metsien hoidossa ja käytössä ovat perustana voimassa olevat metsätaloussuunnitelmat. Hankkeitten toteuttamisessa avustaa Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys. Seuran omistamat asunto-osakkeet, sekä Kotiseututalon huoneistot piderään vuokrattuina.

Yhteistoiminta

Juuka-seura tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen, yhteisöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Etelä-Suomen Juuka-Seuran kanssa. Tavoitteina on luoda kotiseutuhenkeä eri toimijoiden keskuuteen ja vahvistaa juukalaista yrittäjyyttä. Tiedon ja uutisten välitys oman paikallislehden kautta on osa tätä yhteistyötä tavoitteena seutukunnan ihmisten saavuttaminen.

Helmikuussa 2015 Pohjois-Karjalaan perustettiin maakunnallinen kotiseutuyhdistysten liitto. Juuka-seura on aktiivisesti mukana sen toiminnan kehittämisessä.

Juuka-seura osallistuu vuoden 2018 aikana Jäänveiston SM-kisoihin ja Pielisen Erämessuille Nunnanlahdessa, Mökkiläispäivään Paalasmaassa ja Ellin Taitomessuille Juuassa.

Lopuksi

Juuka-seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio luovat pohjan seuran toiminnan ja talouden toteuttamiselle. Juuan väestömäärän aleneva suunta ja kohonnut työttömyys tulevat asettamaan haasteita koko paikkakunnalle ja myös Vaarojen Sanomien tilaus- ja ilmoitusmyynnille.

Väestön väheneminen luo myös haasteita paikkakunnan päivittäistavarakaupalle ja erikoisliikkeille. Juuka-seuran ja sen julkaiseman Vaarojen Sanomien tehtävänä on mm. tukea alueen elinkeinojen ja kulttuurin kehittymistä.

Toimintasuunnitelman Juuka-seuran aatteellisen toiminnan muotoihin ja laajuuteen tulee hallituksella olla valmiudet puuttua kesken suunnittelukauden, mikäli taloudellinen kehitys antaa siihen aihetta.